VIZDÁK KÁROLY

Adatkezelési tájékoztatója

I. rész

Bevezetés

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az érintettek személyes adatainak védelmét, az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a személyes, illetve közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő honlapján böngészőkre (érintettek) terjed ki. Az adatkezeléssel érintett a személyes adatainak megadásával elfogadja jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

II. rész

Alap adatok

1. Az adatkezelő:

Elnevezése: Vizdák Károly egyéni vállalkozó

Székhelye: 5400 Mezőtúr, VII. utca 13.

Nyilvántartási száma: JA68676087

Adószám: 68676087-1-36

Telefonszám: +36 30 278 1905

E-mail cím: info@karolyvizdakcoach.hu

Az Adatfeldolgozó:

Az érdelődés céljából beérkező adatoknak kizárólag én (Vizdák Károly EV) vagyok az adatkezelője.

Az adatfeldolgozók:

Weboldal jelentkezési űrlap

Sales AutoPilot

Cégnév: Sales AutoPilot Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Adatvédelmi tájékoztató:

https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/

Google

Google LLC

1600 AmphitheatreParkway

Mountain View, CA 94043

USA

ÁSZF:  https://policies.google.com/terms?hl=hu

Emailes megkeresés

Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0

Székhely: Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

Facebook/Messenger megkeresés

Facebook

1 Hacker Way (9824,22 km)

Menlo Park, California 94025

+1 650-543-4800

ÁSZF: https://www.facebook.com/policies?ref=pf

Az adatkezelés időtartama

Törlöm az Érdeklődő adatait, ha az Érdeklődő kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt.

2. Közzététel

Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a https://www.karolyvizdakcoach.hu/aloldal(a továbbiakban: weboldal, vagy honlap) oldalon.

3. Jelen tájékoztató módosítása, hatálya

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Az adatkezelési tájékoztató módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat szükségessé.

Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az Adatkezelő tisztségviselőire, alkalmazottaira, adatvédelmi tisztviselőjére (ha van); továbbá mindazon érintettekre, akik személyes adatait az Adatkezelő kezeli.

4. Definíciók

Az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek során, valamint jelen tájékoztatóban az Adatkezelő saját maga is az Infotv.-ben és a GDPR-ban használt fogalmakat használja.

III. rész

Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések a https://karolyvizdakcoach.hu weboldalon böngészők vonatkozásában

  1. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő által működtetett weboldalon keresztül (https://www.karolyvizdakcoach.hu/jelentkezem/#) lehetőség van írásban felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel, és az Adatkezelő szolgáltatásaira jelentkezni.

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Név, e-mail cím, üzenet

az érintett hozzájárulása a GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont alapján

A megkeresést küldő érintett beazonosítása, egyedi válasz adása a megkeresésre, kapcsolatfelvétel

az érintett személyes adatainak törlésére irányuló kérésig.

Az üzenet küldése előtt a megkeresést indító érintettek egy checkbox kipipálásával kijelentik, hogy megismerték az Adatkezelési tájékoztatót, majd ezt követően tudják az üzenetet elküldeni (a "Küldés" gomb csak ekkor aktiválódik).

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok megadása kötelező. Az adatszolgáltatás, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismerésének elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szolgáltatást (kapcsolatfelvétel) az érintett nem tudja igénybe venni.

Az adatok pontosságáért az azokat megadó személy felelős.

Az érintett személy hozzájárulásának feltételei

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (checkbox). A hallgatás, az előre bejelölt négyzet, vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában:

Ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja az adatkezelés jogalapja, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelő - figyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nem végez.

IV. rész

Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintettek adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Ennek érdekében az adatkezelő informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül - ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, - meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot.

V. rész

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen tájékoztatóban feltüntetett, az Adatkezelőhöz tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.

Az érintett jogai

  1. A tájékoztatás kéréshez való jog (hozzáférés joga)

Bármely érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e továbbá hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  1. A helyesbítéshez való jog

Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  1. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte; b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknekkínálásával kapcsolatosan került sor.

Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  1. A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  1. A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

  • Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

VI. rész

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

1. Adatkezelőnél Adatvédelmi tisztviselő jelenleg nem működik.

2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat; amennyiben az Adatkezelő eljárását az érintett nem tartja elfogadhatónak, úgy közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

3. Az érintett a jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:https://birosag.hu/torvenyszekek).

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

Kelt: Budapesten, 2019. január hó 1. napján